Sep21

Johnson Bar

Johnson Bar, 133 S 3rd St., Paducah, Ky